KH-PRS

روغن محافظ

شکل ظاهری
تختال
دانسیته
850 g/L
شکل ظاهری
تختال
دانسیته
850 g/L

روغن محافظ
KH-PRS

روغن محافظ

یکی دیگر از مهمترین حفاظت ها در صنایع فلزی استفاده از روغن محافظ پس از عملیات فلز کاری و اغلب در زمان انبار داری می باشد.
روغن های محافظ به تناسب شرایط محیط در زمان انبار داری کاربرد ثانویه فلز مورد نظر و سایر شرایط انتخاب میگردد. با این توصیف این شرکت امکان ارائه مشاوره و تولید روغن مطابق با استاندارد های بین المللی و با در نظر گرفتن نیازاصلی صنایع را دارا می باشد.
از جمله مؤلفه های فیزیکی و شیمیایی قابل اشاره در روغن های محافظ، چند جزئی بودن ماده بازدارنده، متغیر بودن دانسیته روغن های مصرفی به تناسب نوع کاربرد، استفاده از روغن های با نقطه اشتعال متفاوت و استفاده از ممانعت کننده از خوردگی در گروه متفاوت آلی و معدنی می باشد.

 

SPECIFICATIONS

مشخصات

شکل ظاهری
تختال
دانسیته
850 g/L

محصولات بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت خنک کار سپاهان می باشد.
طراحی شده توسط صابیک | SABIC