روغنهای فلزکاری

در فرآیندهای فلزکاری، هدف بوجود آوردن شکلهای جدید با استفاده از قطعات فلزی است. این فرآیندها شامل عملیاتی چون برشکاری، کشش، تراشکاری، سوراخکاری، خانکشی، برقوزنی، قلاویزکاری، پرداختکاری و عملیات حرارتی میباشد. این عملیات اغلب شامل تماس دو قطعه فلزی یعنی ابزار و قطعه کار است.
بنابراین در فرآیندهای فلزکاری، شاهد پدیده هایی مثل اصطکاک زیاد، دمای بالا و سایش ابزار خواهیم بود. در نتیجه روانکاری و خنککاری در عملیات فلزکاری، هم بر میزان کارایی و اثربخشی فرایندهای فلزكاری و هم بر بازده کلی عملیات تولید، تأثیر میگذارد.
با توجه به تنوع عملیات فلزکاری و شرایط مختلفی چون دما و فشار وارد شده بر قطعات و شدت گرمای تولیدی که در هر یک از این عملیات وجود دارد، روانکار مورد استفاده باید متناسب با نوع فرایند، انتخاب گردد.

 

واحد تولیدی خنک کار سپاهان با توجه به این موضوع، انواع مختلفی از روغنهای فلزکاری را تولید و به بازار عرضه کرده است:

 

 روغن برشروغن قلاویز روغن کشش روغن هونینگ روغن پانچ تبخیریمایع کوئینچ  روغن فورجینگ
Call Now Button