زنگبر KH-DIS

فلزات به دلیل دوام،اسـتحکام و سـختی، ارزشـمند هسـتند ودر سـاخت بسـیاری از وسایل و تجهیزات به کار رفته اند. با این حال برخی از فلزات وقتی در معرض رطوبت هوا قرار می گیرند، با اکسـیژن هوا ترکیب شـده و زنگ می زنند که ظاهری نامناسـب بـه آنهـا می دهد.

زنگبـر، یـک محلـول اسـیدی جهـت برطـرف کـردن زنـگ زدگـی از سـطوح فلـزی می باشـد و می توانـد سـطوح آهنـی را بـدون آسـیب رسـاندن و خراشـیدن سـطح فلــز، زنگبــری کنــد. ایــن محصــول همچنیــن می توانــد ســطح فلــز را از خوردگــی محافظــت کنــد. کاربــرد آن در زنــگ زدایــی از ســطح فلــزات پیــش از عملیــات فســفاته کــردن، کروماتــه کــردن، رنــگ آمیــزی می باشــد.

ویژگیهای محصول

 

  • زنگ زدگی را به سرعت حل می کند
  • بخارات سمی ایجاد نمی کند
  • فاقد بوی تند و زننده است
  • دارای خاصیت ضد خوردگی است
Call Now Button