محلول هیدروتست KH-H1000

ایـن محلـول بـه رنـگ قرمـز شـفاف بـا خاصیـت ضدخوردگـی وضد زنـگ زدگی به منظور تسـت لوله های فلزی و اطمینان از عدم وجود هرگونه سـوراخ و نشـتی، بـه ویـژه بـرای لوله هـای گازی اسـتفاده میشـود.

دانسیته در 15ºc 

pH محلول 5 درصد

pH محلول خالص

حلالیت درآب

رنگ

شکل ظاهری

کد محصول

1045 g/lit

9.2±0. 2

9.8±0. 2

100 درصد

قرمز

مایع شفاف

KH-H1000

Call Now Button