کلینر KH-CC1000

کلینـر بـه منظـور حـذف آلودگـی هایـی از نـوع چربی، گریـس، روغن و… از سـطح فلزاتـی کـه نیـاز بـه پـاک کننده هایـی بـا قـدرت حفاظـت از خوردگـی بـالا دارنـد،اسـتفاده میشـوند.

کلینــر تهیــه شــده در واحــد تولیــدی خنــک کار ســپاهان، بــا قــدرت پاک کنندگــی عالی و خاصیت حفاظت از خوردگی فرموله شـده اسـت. این محصول محتوی ترکیبــات آلــی نــرم میباشــد و کاربــرد آســان و ســریع از مهمتریــن مزایــای آن محســوب میشــود، بــه طوریکــه محلــول 5 درصــد آن بــا آب کلیــه آلودگیهــای روغنـی را از سـطح فلـز حـذف مینمایـد.

Call Now Button