روغن محافظ KH-PR

در صنایـع فلـزی، اغلـب پـس از عملیـات فلزکاری به ویـژه در زمـان انبـارداری، از روغن محافـظ اسـتفاده می شـود. روغنهـای محافـظ بـه تناسـب شـرایط محیـط در زمـان انبـارداری، کاربـرد ثانویـه فلـز مـورد نظـر و سـایر شـرایط انتخـاب می گـردد. از جملـه مؤلفه های فیزیکی و شیمیایی قابل اشاره در روغنهای محافظ، چند جزئی بودن مـاده بازدارنـده، متغیـر بـودن دانسـیته روغنهـای مصرفـی بـه تناسـب نـوع کاربـرد، اسـتفاده از روغنهـای بـا نقطـه اشـتعال متفـاوت و اسـتفاده از ممانعـت کننده هـای خوردگـی آلـی و معدنـی می باشـد.

بـا ایـن توصیـف شـرکت خنـک کار سـپاهان، امـکان ارائـه مشـاوره و تولیـد روغـن مطابـق بـا اسـتانداردهای بیـن المللـی و بـا در نظر گرفتن نیازاصلی صنایـع را دارا بـوده و در ایـن راسـتا دو نـوع محصـول را تولیـد و بـه بـازار عرضـه نمـوده اسـت:

روغن محافظ مایع

 

یک محصول روغنی است و در دو گرید به رنگ روشن و رنگ تیره عرضه می گردد.

روغن محافظ مایع به عنوان پوششی برای محافظت از قطعات فلزی، نظیر چدن، آلومینیـوم، گالوانیـزه و اسـتیل در مقابـل زنـگ زدگـی و خوردگـی مورد اسـتفاده قرار می گیـرد.

روغن محافظ نیمه جامد

 

ایـن محصـول نیـز کاربـردی مشـابه بـا روغن هـای مایـع دارد ولـی در دمـای محیـط، نیمـه جامـد اسـت و بـه صـورت تختـال عرضـه می شـود که قبـل از اسـتفاده برای ایجـاد پوشـش بایـد گـرم شـده و بـه صـورت مـذاب درآیـد.

ویژگیهای محصول

 

  • محافظت از سطح فلزات در برابر خوردگی، زنگ زدگی و اکسیده شدن
  • جلوگیری از مات شدن و کدر شدن سطوح
  • سهولت استفاده
  • مقاومت حرارتی بالا
  • قابلیت نفوذ در خلل و فرج بافت زنگ زده فلزات
  • قابلیت شستشوی آسان

دانسیته  در 25ºC 

رنگ

شکل ظاهری

کد محصول

830 g/lit

قهوه ای روشن

مایع

KH-PR1000

848 g/lit

قهوه ای تیره

مایع

KH-PR2000

850 g/lit

قهوه ای

نیمه جامد

KH-PRS

Call Now Button